Xe Một Chiều

Xe Một Chiều

Version:2.8.0
Category:Auto & Vehicles
Updated on:2022-12-06

description

Phương pháp mà chúng tôi tạo ra chính là tận dụng tất cả những chuyến xe một chiều chạy rỗng trên toàn quốc, với nhu cầu chỉ là kiếm thêm một phần doanh thu để bổ xung vào chiều rỗng mà chắc chắn chuyến xe đó dù không có bạn đặt với họ thì họ cũng phải di chuyển một chiều rỗng như vậy.
expand all
Stow

    User comments

    No comments yet, come and grab the sofa!